หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังขีพความพิการ ไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2562) [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
 
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ที่เหลือจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห้นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง (ด่วนที่สุด) [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนมิถุนายน2562)  [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1037
 
ลูกตาลเฉาะ
     
 
วัดหลุมเข้า
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2552